This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Kiến thức về hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chia các động từ sau đây sang thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn. I. PRESENT PERFECT (thì hiện tại

Cấu trúc và cách dùng quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Diễn tả hành động đang xảy ra (ở quá khứ) thì có 1 hành động khác xem vào. (Hành động đang xảy ra dùng QK

Cấu trúc quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

If I had known that, I would have acted differently. (Nếu tôi biết chuyện đấy thì tôi sẽ cư xử khác) Thì Quá khứ hoàn

Những kiến thức cần biết về mệnh đề quan hệ

MĐQH không xác định: là mệnh đề cung cấp thêm thông tin, là thành phần không cơ bản, có thể bỏ đi được. Mệnh đề

Cách để phân biệt Do và Make

Make a distinction: tạo sự khác biệt/sự tương phản Trong tiếng Anh, do và make thường dễ bị sử dụng nhầm lẫn với nhau. Ở

Mẹo giúp phân biệt Come và Go

Ginny wants to ______ to Hawaii on her vacation. Xét về nghĩa di chuyển, come và go có sự khác biệt trong cách sử dụng.

Làm sao phân biệt Alone và Lonely?

The house feels ____ now that all the children have left home. Alone và lonely là hai từ quen thuộc mà chúng ta vẫn thường

Phân biệt Believe và Trust như thế nào?

Nghĩa 2: Trust something: tin tưởng rằng cái gì đó là đúng hoặc chính xác hoặc rằng bạn có thể tin cậy vào điều đó.

Phương pháp phân biệt Injure, Damage và Harm

Uy tín của chính phủ đã bị tổn hại sau một chuỗi các scandal. Ba từ Injure, Damage và Harm đều có nghĩa là làm

Cách để phân biệt So, too và very

What she said is too difficult for me to understand. Chúng ta đều đã quá quen thuộc với các từ so, too và very, nhưng

Phân biệt Accept và Agree như thế nào?

Agree on = dàn xếp, đạt được thỏa thuận. (Dùng agree on khi mọi người cùng nhau quyết định về 1 vấn đề nào đó).

Làm sao phân biệt Wake up và Get up?

I have to (wake up / get up) early tomorrow because it will be busy day Trong bài học này, chúng ta sẽ được học

Bài tập thường gặp về trọng âm

Trọng âm là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại khi giao tiếp tiếng Anh. Người ta vẫn thường ví phát âm

Bài tập phổ biến với các cụm động từ

Could you speak yp, please? I can’t ________ what you are sayng. 2. You have to________ your problem rather than avoid them. a. Fall out

Bài tập tổng hợp với các mạo từ “A/An/The”

There’ll always be a conflict between ________ old and ________ young. 2. We are looking for _______ place to spend ________ night. A. the/the B.

Cùng ôn lại dạng bài tập: ‘much, many, a lot và a lot of’

London has ____ beautiful buildings. 2. We have ____ oranges. a lot of a lot lot much 3. We don’t have ____ bananas, and we


Tiếng Ảnh Chuẩn – Học Tiếng Anh – Bí Quyết Học Tiếng Anh – Học Tiếng Anh Nhanh